اندیشیدن
67 بازدید
تاریخ ارائه : 1/31/2013 10:49:00 AM
موضوع: فلسفه

ترس از پوچی

 آدمیان قبل از این که پا به عرصه گیتی بگذارند میدانستدن که نبودند ولی از این نبودنشان هراسی ندارند ولی ترس انسان از این است که بعد از این دنیا سرای دیگری نباشد که او را می رنجاند و لذا با بودن اخرت و معاد احساس آرامش می کد. بیاندیشیم که آرامش در تفکر آخرت و معاد چه گونه هست